בתי ספר יסודיים > אילנות : Skip Navigation Linksתקנון בית ספר
תקנון בית ספר

תקנון בית ספר

 

מורים, תלמידים והורים יקרים!

 

מטרת התקנון היא לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי, תוך קיומה של אוירה חינוכית בונה המושתתת על מערכת יחסים תקינה והוגנת הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, כבוד הדדי ונטילת אחריות.

 

התקנון יצור שפה אחידה בין תלמידים- מורים- הורים ומדריכים, ייפתח מחויבות ויציב גבולות ברורים המוסכמים על כל באי בית ספר ובמשך כל שעות השהייה בבית הספר* .

כאשר נציב גבולות משותפים בהחלטיות ובנחישות ונעשה זאת תוך הקשבה לצרכיהם השונים של תלמידינו וילדינו, נוכל לאפשר שגרת לימודים תקינה, ובכך נחזק את ביטחונם העצמי אשר יהווה בסיס להצלחה בהמשך.

על כן, חשוב שכולנו כאחד, נשמור, נטפח ונטמיע תקנון זה ונהייה מחויבים לפעול בקביעות לכבד את הכללים ולאכוף אותם.

 

 

                                                              יעל רהב ליכט

  

                                                      מנהלת בית הספר אילנות

 

 • שעות השהייה בבית הספר הן מפתיחת יום הלימודים ועד סיומו בשעות הערב, כולל חוגים ותנועת הצופים.

  ביה"ס אילנות יהווה בית המקדם למידה איכותית וערכית, יטפח מצוינות ותרבות דיאלוגית כאורח חיים, ישאף לפיתוח הייחודיות של כל מורה ותלמיד, ויאחד אותם כבני-אדם בקהילה.

 לפתח את אישיות התלמיד בהתאם לכישוריו והכנתו לחיים בחברה דינמית ומשתנה, בתחומים: החברתי-קהילתי, הרגשי, ערכי, אומנותי, פיסיולוגי וקוגניטיבי.

 

 

האכיפה בבית הספר תכלול משוב חיובי לעומדים בכללים, ולאלה שלא, יקבעו תגובות חינוכיות באופן מדורג ובדרך חינוכית.

 

כבוד הדדי וקבלת השונה הינם ערכי יסוד עליהם מושתת החינוך בבית הספר. כל באי בית הספר יכבדו זה את זה.

 


                   

החוק

תגובות חינוכיות

השיעור מתחיל בשעה 08:00 בדיוק.

תורנות המורים מתחילה בשעה

07:45.

הגעה לפני הזמן באחריות ההורים בלבד.

 

 • מחנכת הכיתה תפנה להורי תלמיד שיאחר מעל 3 פעמים ברציפות.
 • במידה והאיחורים חוזרים ונשנים תצוין הערה בתעודה.

בתחילת כל שיעור יקבלו התלמידים

את המורה בעמידה.

 

 

הצוות יסב את תשומת לב התלמיד לצורת הפנייה אליהם.

 

התלמיד יפנה לסגל בית הספר: המנהלת, המורות, צוות העובדים והמדריכים בצורה מכובדת.

יש להתנהג בכבוד ובנימוס

כלפי ילדים ומבוגרים במהלך כל היום.

 • בכל אירוע של חוסר כבוד תתקיים שיחת בירור.
 • המחנכת תיידע את ההורים על האירוע ותתעד בקלסר הכיתה.
 • התלמיד יופנה לחדר ללא הפסקה לבירור ושיחה על התנהגותו.

יש להישמע להוראות צוות בית הספר ולהתנהג באופן נאות.

התלמיד יימנע מהפרעה למהלך השיעור.

על התלמידים להקפיד על:

ישיבה במקום  

הקשבה, למידה ומעורבות בשעור

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.

מילוי מטלות הניתנות בשיעור

 • התלמיד יקבל אזהרה על ידי המורה המלמדת בכיתה.
 • אירוע חריג ידווח מיידית.
 • התלמיד יורחק לכיתה מקבילה+ יידוע ההורים.
 • התלמיד ישהה בחדר "ללא הפסקה" ויבצע מטלה שתינתן ע"י המורה.
 • המורה תעודד התנהגות טובה ותיתן לתלמיד מכתב מחמאה על התנהגות נאותה בשיעור.

   

   

תלמיד לא ייצא מהכיתה בזמן שיעור ללא רשות ואישור המורה.

תלמידי ביה"ס ינהגו בכבוד הדדי,

ולא יפעילו אלימות מכל סוג שהיא בשיעורים,

בהפסקות, בפעילויות מחוץ לביה"ס, בחוגים ובפעילות בתנועת הצופים.

אלימות מילולית:איום, לעג, פגיעה בכבוד ההורים,

 חרם, הפצת שמועות באינטרנט או בכל דרך אפשרית.

אלימות פיסית:כל פגיעה גופנית מתוך כוונה לפגוע.

 

חל איסור מוחלט לפגוע בגופו של האחר מתוך כוונה,

מתוך חוסר שיקול דעת או רשלנות.

 • עצירת האירוע.
 • שיחת בירור עם התלמיד.
 • יידוע מחנכת הכיתה.
 • התנצלות בפני התלמיד או המבוגר הנפגע.
 • יידוע ההורים על האירוע ותיעוד בקלסר הכיתה. המכתב יועבר להורים לחתימה.
 • אזהרה בעל פה.
 • התלמיד ישהה בהפסקה בחדר "ללא הפסקה" ויבצע מטלה חינוכית בהנחיית מורה תורנית.
 • הזמנת ההורים לשיחה בנוכחות מנהלת בית הספר.
 • הרחקת התלמיד מבית הספר.
 • תלמיד שפגע ברכוש חברו ישאג לרכוש חדש עבורו.

יש לשמור על הזכות לפרטיות,

ואין לגעת ברכוש הזולת ללא רשות.

 

על כל תלמיד מוטלת האחריות לשמור על רכוש, ציוד ומתקני ביה"ס, ציוד המשחק הכיתתי לרבות ספרי לימוד.

 

 • יידוע ההורים בכתב על האירוע וחתימתם, המורה תתעד בקלסר כיתה.
 • עונש חינוכי יינתן לתלמיד.
 • בכל מקרה של הרס או השחתת ציוד בית הספר, באחריות התלמיד והוריו לתקן את הנזק או לשלם עלות הנזקים.

   

 

חובות הלמידה:

המורים יטפחו  חווית הנאה והצלחה לכל התלמידים על פי יכולותיהם וכישוריהם בשאיפה לקידומם והכוונתם למצוינות אישית. המורים יעצימו את התלמידים, יקדמו אותם ויכשירו אותם להיות לומדים עצמאיים, בעלי ידע רחב אופקים. חובת התלמידים למלא את חלקם בלמידה, כמפורט להלן:

 

 

 

החוק

תגובות חינוכיות

התלמיד יהיה נוכח בכל השיעורים

 

 • יידוע ההורים ו/או הזמנתם לשיחה על פי שיקול המורה.
 • תיעוד ביומן הכיתה.
 • אי הכנת מטלות לימודיות תרשמנה אצל המורה. לאחר שלוש פעמים דיווח להורים ושהייה בחדר ללא הפסקה להכנת שעורי בית.
 • איחור לא מוצדק בהגשת עבודות ומטלות לימודיות יגרור הורדה בציון העבודה.

  אי הבאת ציוד תירשם אצל המורה והתלמיד ידרש להשלים את החומר בביתו.

  אי השלמת החומר תחשב כאי הכנת שיעורי בית.

התלמיד חייב להגיע בזמן לכל השיעורים

 

כל תלמיד יכין שעורי בית בקביעות.

המורה תתחשב במתן ש.ב. ביום בו מתקיימת פעולה בצופים ובאירועים קהילתיים.

 

יש להביא את כל הציוד הנדרש לשיעורים

על התלמיד להכין את המטלות הלימודיות

בהתאם לדרישות כל מקצוע,

ולהגיש עבודות בזמן.

במקרה של היעדרות מהלימודים מסיבה כלשהי , חובת התלמיד ובאחריות ההורים להשלים את החומר הנלמד.

מבחנים:

 • יש לשמור על טוהר הבחינות
 • לוח מבחנים יפורסם בתחילת כל מחצית.
 • יש להחתים את ההורים על כל מבחן.
 • המבחנים יתקיימו בהתאם לטבלת הערכה חלופית.
 • המורה יחזיר מבחנים/עבודות תוך שבועיים מיום כתיבתם.
 • בעת היעדרות ממבחן על התלמיד להשלימו בתיאום עם המורה.
 • לא יתקיימו מבחנים בימי ראשון.

 

 • אי שמירה על טוהר הבחינה תגרור אחריה הורדה בציון המבחן ויידוע ההורים.
 • חובתם של ההורים לחתום על כל מבחן בעת קבלתו.

   

 

 

סדרים ונהלים בית ספריים:

על מנת לקיים לימודים באווירה טובה, מוגנת ובטוחה קיימים סדרים ונהלים החלים על כל קהילת ביה"ס.

בית הספר ידאג שכל תלמידיו ילמדו בסביבה נקייה ומטופחת.

 

 

 

 

 

 

 


החוק

תגובות חינוכיות

ההפסקה תתחיל בהוראת המורה ובהישמע הצלצול

 

שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

 

במידה והמקרה חוזר על עצמו יש ליידע את הורי התלמיד.

בהפסקה ייצאו כל תלמידי ביה"ס מתוך תחומי המבנה,

למעט ימי גשם בהם המורה תורנית בתוך המבנה.

יציאה מהכיתה להפסקה תיעשה בצורה נעימה ושקטה.

בסיום ההפסקה עם הצלצול יש להסתדר

 במסדר בטור הכיתתי, ולעלות לכיתה עם המורה מצד ימין של המדרגות.

בזמן ההפסקה אין לטפס על קירות וגדרות. יש לשחק בבטחה עם החברים.

אזהרה בע"פ

יידוע ההורים

הערת משמעת בכתב.

יש להתחלק עם ילדים נוספים בשטחי המשחק וליהנות מהזמן החופשי.

המורה התורנית/ מחנכת הכיתה תיתן כלים מתאימים להתמודדות בהפסקה.

בתום יום הלימודים יעזבו התלמידים את שטח ביה"ס, למעט תלמידי החוגים והמועדונית.

 • תלמיד שיימצא בביה"ס ללא סיבה מוצדקת, יתבקש לעזוב את שטח ביה"ס.
 • יועבר דיווח להוריו.
 • התלמיד יקבל הערת משמעת.

תלמיד הנעדר מביה"ס יביא אישור מההורים.

מעל שלושה ימים על התלמיד להביא אישור רפואי.

ביום השלישי להיעדרות התלמיד על מחנכת הכיתה ליצור קשר עם משפחתו.

 

במקרה של מחלה – לא יתקבל תלמיד ללימודים ללא אישור רפואי.

בכל סיבה אחרת של היעדרות יש ליידע את המורה מראש.

טלפון נייד יהיה כבוי בילקוט התלמיד

במהלך כל יום הלימודים ובאחריות התלמיד.

 

לקיחת הטלפון מהתלמיד עד לסוף היום ויידוע ההורים.

בשטח ביה"ס מותר לשחק אך ורק בכדור ספוג למעט שיעורי חינוך גופני.

במגרש העליון ישחקו בכדור בולם, שניתן ע"י המורה לחינוך גופני ורק ע"פ תורנות קבועה מראש.

המשחקים במגרש העליון יתקיימו החל מההפסקה הראשונה.

כל כדור שהוא לא ספוג יילקח ולא יוחזר לתלמיד, אלא להוריו בלבד.

 

כיתה שלא תשמע לחוק, יילקח ממנה התור במגרש העליון.

יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה הכוללת:

חולצה עליונה עם סמל ביה"ס,

מכנסיים בצבעים שונים.

תלבושת ספורט הכוללת מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

ביום שישי ניתן להגיע ללא תלבושת אחידה.

 • תינתן הערה בעל פה.
 • יידוע ההורים.
 • לאחר שלוש פעמים הורי התלמיד יתבקשו להביא את התלבושת לביה"ס.
 • קיימת התייחסות לנושא זה בתעודה.

   

   

   

   

   

   

   

   

על כל באי ביה"ס להקפיד על הופעה צנועה, מסודרת ומכובדת בכל ימות השבוע: לא גופיה ולא מכנסיים קצרצרים.

עגילים קטנים צמודים לאוזן.

למען בטיחות התלמידים אין להגיע בקבקבים, נעלי אצבע, נעלי קרוקס.

 

תלמיד אשר לא חש בטוב יפנה למורה המלמדת בכיתה.

המורה תעביר הודעה למזכירות ביה"ס.

המזכירה תיצור קשר עם הורי התלמיד.

 • ההורה ידאג להעביר מכתב שחרור למחנכת הכיתה.
 • התלמיד יקבל אישור בכתב לצאת מבית הספר ויציג אותו בפני השומר.
 • תלמיד ישוחרר מבית הספר אך ורק בליווי מבוגר.

   

   

   

   

תלמיד הנאלץ לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים מסיבה כלשהי, ישוחרר לביתו רק בליווי מבוגר ובתיאום עם הוריו.

 

 

על כל באי ביה"ס לשמור בקפדנות על הניקיון בכל שטחי ביה"ס בכלל ובחדרי השירותים בפרט.

 • שיחת בירור עם המחנכת.
 • הערת המחנכת וסיום הארוחה בתוך מבנה ביה"ס.

האכילה מותרת בתחומי הכיתה בלבד.

 

 

נהלים:

 

 

 

 

 1. שיחת הורה - מורה תתקיים רק בתיאום מראש.
 2. הורה או כל אדם אחר, אינו רשאי להיכנס לכיתה בזמן שיעור, אלא ביום שנקבע על ידי הנהלת בית הספר כי הוא פתוח לקהל.
 3. שיחה בין מורה והורה ובין מורה ותלמיד, צריכה להתקיים בפרטיות ובאופן תרבותי.
 4. בסיום שיחת הורה/מורה/מנהלת, ייכתב סיכום מפגש שיתויק בקלסר הכיתה.
 5. פנייה רשמית של הורה למורה בכתב, צריכה להיות במעטפה סגורה.
 6. פעילות המתקיימת מחוץ לבית הספר מחייבת אישור ההורים. תלמידים שלא יביאו אישור, תימנע מהם האפשרות להשתתף בפעילות.             

    (אישור במייל/מסרון/טלפון לא יתקבל).
 7. במקרה של תלונת תלמיד או הורה, יש לפנות קודם למורה הקשור ישירות לתלונה לשם בירור המקרה, לאחר מכן למחנכת הכיתה, ובמקרה שלא ניתן מענה הולם יש לפנות למנהלת, למעט מקרים חריגים הזקוקים להתערבות מיידית של מנהלת בית הספר.

   

 

אנו ההורים ________________והתלמיד/ה_______________

קראנו את התקנון הבית ספרי ומתחייבים למלאה ולכבדה.

 

חתימת ההורים:  _________________________________         

חתימת התלמיד/ה:________________________________

חתימת מחנכת הכיתה:______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats