בתי ספר יסודיים > בית ספר בן גוריון : Skip Navigation Linkstakanon

תקנון בית הספר

לכניסה לתקנון לחץ על: "תקנון בית הספר"

תקנון בית הספר בן גוריון

כללי:

1.                  באי בית הספר ינהגו בסובלנות, דרך ארץ וכבוד הדדי זה כלפי זה. 

2.                  תלמידי בית הספר יכבדו את נהלי בית הספר, הוראותיו והחלטות צוות ביה"ס.

3.                  באי בית הספר ישמרו על רכוש בית הספר ועל ניקיונו.

4.                  ההחלטה בדבר ענישת תלמידים, חומרתה והיקפה נתונה לשיקול דעת צוות ביה"ס.

5.                  אחריות ביה"ס לתלמידים המצויים בשטחו, הינה בשעות הלימודים בלבד. 

6.                  בכל בעיה המתעוררת בנושא הקשור לתלמיד, יכול ההורה לפנות לצוות ביה"ס
                     והפניה תיעשה לפי סדר זה : פניה למחנכת, פניה לרכזת השכבה, פניה למנהלת ביה"ס.

7.                  למעט מקרים חריגים ודחופים, פנייה לצוות ביה"ס תיעשה בימים א'-ה' בלבד, בשעות _______בלבד.

8.                  על הורי התלמיד לכבד את שיקול דעתו המקצועי של המורה.

9.                  על התלמיד לפעול מתוך מעורבות חברתית למען  ביה"ס ותלמידיו וגם למען הסביבה והזולת.

10.              על מנת שלא ליצור לחץ רב מדי על התלמיד, לא יתקיימו יותר מ-____ מבחנים בשבוע.

11.              המורים והתלמידים יכבדו את זמן תחילת השיעור וסיומו ואת הזמן המוקצב להפסקות.

12.              מטרת תקנון זה הינה להסדיר, באופן כללי ופרטני, את כללי ההתנהגות בין באי ביה"ס
                  (צוות ביה"ס, תלמידים, הורים) ובינם לבין עצמם. התקנון קובע כללים, ונהלים מוסכמים,
                  שבאים להבהיר את הזכויות והחובות של כל אלו הנוטלים חלק בתהליך החינוכי.

13.              תקנון זה בא להוסיף על נהלי משרד החינוך, חוזרי מנכ"ל וכיו"ב ואינו בא (ואינו יכול)
                   לגרוע מהם. במקרה של סתירה ביניהם יתוקן התקנון בהתאם.

14.              בחיבור התקנון השתתפו נציגי הנהלת ביה"ס, ועד המורים, וועד ההורים.

15.              ניתן להעיר הערות ולהציע הצעות לשינוי ולשיפור ולהגישם לוועדת התקנון.

16.              התקנון ייבדק במשך השנה ע"י הועדה שחיברה אותו ובמידת הצורך יעשו בו שינויים, בהתאם לצרכי  התלמידים ולצרכי  ביה"ס.

תלבושת והופעה:

17.              מוסכם כי תלבושת אחידה יוצרת אחידות, ומקנה תחושת שוויון ושייכות. 

18.              על התלמיד להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה ולהישאר עימה כל זמן השהות בביה"ס.

19.              ההופעה לביה"ס תהיה בהופעה מסודרת, הולמת ומכובדת.
                   ===פירוט: סוג התלבושת,צבע  + ביום ו'+ימי חג + זיכרון.

20.              == - בחורף: סווצ'ר חורפי עם/בלי סמל בי"ס (פתוח /סגור) / חולצת ביה"ס /מעיל.

21.              שיער צבוע – עגילים – כתובות קעקע ====

22.              אין לבוא בנעלי בית וקבקבים מכל סוג / נעליים סגורות בלבד/קרוקס===

23.              בסמכות המורה להוציא מהשיעור תלמיד שיופיע ללא תלבושת תקנית.
                   המורה ידווח בכתב למחנך על האירוע.

טלפונים והתקנים ניידים אחרים:

24.              מוסכם כי שימוש בטלפונים ניידים, MP3  ודומיהם בשעת השיעור, עלול גרום להסחת הדעת ולשיבוש מהלך השיעור.  

25.              בהיעדר אישור מהמורה, ילד לא ישתמש בטלפון הסלולארי בזמן השיעורים וההפסקות / ==.
                  הטלפון יישאר כבוי בתיק התלמיד ולא יוצא ממנו.

26.              במידה ומתעורר צורך דחוף, רשאי הילד להשתמש בטלפון הקיים במזכירות ביה"ס.

איחור לבית הספר:

27.              מוסכם כי  כניסת תלמיד מאחר לכיתה לאחר תחילת השיעור, קוטעת את מהלך השיעור ומפריעה ללמידה סדירה. 

28.              יום הלימודים מתחיל בשעה ___. שערי ביה"ס ייפתחו בשעה ____ ולא תותר כניסה לפני כן.

29.              יש להגיע לבית הספר לא יאוחר משעה  _______ .

30.              על התלמיד להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול. 

31.              תלמיד מאחר לא יוכנס לכיתה (אלא באישור המחנך, שיינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המחנך).
                  במידה ולא הותרה הכניסה, ייחשב הדבר כהיעדרות משיעור.

32.              תלמיד המאחר באופן קבוע וללא סיבה מוצדקת, לא יורשה להיכנס לשיעור וזאת על
                   מנת למנוע הפרעה למהלך התקין של השיעור.

היעדרות מבית הספר:

33.              ביה"ס רואה בהקפדה על נוכחות סדירה ורציפה בפעילות ביה"ס, בסיס לקבלת
                  אחריות אישית גם של התלמיד וגם של הוריו בנוגע לעשייה הלימודית.

34.              על התלמידים להיות נוכחים בכל השיעורים והפעילויות המתקיימים ע"י  ביה"ס בהתאם למערכת השעות.

35.              אין להעדר מהלימודים (מיום לימודים או משיעור בודד) ללא אישור וללא סיבה מוצדקת.

36.              התלמידים והוריהם מתבקשים לדווח למחנך הכיתה על כל היעדרות צפויה של תלמיד, 
                  מכל סיבה שהיא, מראש ובהקדם האפשרי, לטלפון מספר ­­­­____ ובהיעדר תשובה לפקס ____ או מייל ____.

37.              חובת הדיווח על היעדרות צפויה, הינה של הורי התלמיד.

38.              באחריות התלמיד להשלים את החומר הנלמד בכל אחד מהשיעורים מהם נעדר.

39.              אין לשלוח ילדים חולים לביה"ס.

40.              היעדרות של  ___ ימים או יותר, מחייבת הבאת אישור רפואי בדבר המחלה.

41.              יש לדווח על בעיות רפואיות ב====.

ביטחון ובטיחות:

42.              הכניסה היחידה תבוצע מהשער הקדמי בלבד, לאחר אישור של השומר המוצב שם.

43.              יש להישמע להוראות השומר ולהיענות לבקשתו להזדהות ולהירשם בכניסה.

44.              תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר (או פעילות בית ספרית במקום כלשהו)
                   במהלך יום לימודים, ללא אישור ההורים מראש וחתימת המחנך או מי שהוסמך לכך ע"י הנהלת ביה"ס.
                   אין לצאת גם בסמוך לשער ביה"ס (למשל: ל"אוטו גלידה")/====

45.              מטעמי בטחון ובטיחות יש להימנע מהתגודדות בפתח בית הספר בהגעה ועזיבה.

46.              אין לטפס על גדרות, לא לצורך כניסה/יציאה ולא לכל צורך אחר.

47.              אין לשחק בכדור באיזורים אלה===

שיעורי בית:

48.              חובת הכנת שעורי הבית הינה על התלמיד.

49.              המורה ידווח להורים על אי הכנת שיעורי בית בהקדם האפשרי ובכתב.

50.              הורים אינם רשאים לבטל שעורי בית לתלמיד. 

51.              תלמיד שייתפס מלכלך,  יחויב בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס.
                   תלמיד שימצא משחית את רכוש ביה"ס,  ישא בהוצאות התיקון ויופחת ציונו בהתנהגות.

 

_________              ____________                      __________

מנהל ביה"ס               מועצת התלמידים                    נציגי המורים                  

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats